Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
KITAEN TI AD-ADU PAY
Pagbalinem nga Ad-adda nga Episiente ti Produksion
Mangted kadagiti kustomer kadagiti one-stop a naisangsangayan a napasadaan a solusion
bandera2 KITAEN TI AD-ADU PAY
Cold mill inline, kapartak ti panagsinkronisar 
Dakkel a pasayaaten ti kinaepisiente ti trabaho
KITAEN TI AD-ADU PAY
Dagiti lapped ti industria ti panagballigi ken panagdur-as ti industria ti lead Dakkel a diametro a rotary black annealing production line: ¢1200*16mm

Dagiti Solusion

Mailasin ti Hangao ti bagina kas maysa a kangrunaan a one-stop service provider idiay China para kadagiti nangato ti kalidadna nga stainless steel industrial pipe equipment.Ti nasaknap a portfoliomi ket mairaman dagiti eksakto a linia ti produksion ti tubo a na-welding, dagiti makina a pag-welding a kuwintas, online ken offline a naraniag nga alikamen ti panag-annealing, dagiti sistema ti panangsurot iti panag-welding, dagiti nasaririt a sistema ti panangkontrol, dagiti makina a naraniag nga annealing a nalpas a nalukneng a tubo, dagiti makina a rotary black annealing, ken dadduma pay.Ipagpannakkelmi ti nasayaat a panagtipon ti R&D, panagpataud, panaglako, ken komprehensibo a serbisio ti suporta tapno maipaay dagiti nadumaduma a kasapulan dagiti klientemi.
High Speed ​​Precision Welded Pipe Production Line
Ti solusion ti linia ti produksion ti tubo nga asero a di aglati ti Hangao ket naurnos a maitunos iti agbaliwbaliw a buya ti masirib nga industria, a mangitampok kadagiti naikaykaysa a nasaririt a sistema ti panangkontrol a makabael iti aktual nga oras a panagirekord iti datos ti produksion ken panangtarawidwid iti linia.Saklawenna ti nadumaduma a naurnos a diametro ti tubo, ti solusionmi ket mangitukon iti nadumaduma a pamay-an ti panag-welding, a mangipasigurado iti naisangsangayan a kinaeksakto, kapartak, apit, ken kinaepisiente.
 
 
Induction Finished Tube Bright Annealing Production Line
Dagiti stainless steel tube bright annealing machines ti Hangao ket nakagun-od iti nasaknap a pammadayaw, a mangibilin iti nakaskasdaaw a 80% a bingay ti merkado idiay China.Ti panagkumitmi iti agtultuloy a teknolohikal a panagrang-ay, nangato ti kalidadna a bespoke a serbisio, ken mapagulidanan a propesional a suporta kalpasan ti panaglako ket nakagun-od iti pannakabigbig manipud kadagiti makaawat a kliyente ti industria.
 
 
 
Rotary nga Nangisit nga Annealing Line
 
Ti rotary black annealing production line ket maus-usar a mangpapudot kadagiti tubo ti stainless steel agingga iti 1050-1080 °C.Kalpasanna, ikabil dayta iti espesial nga alikamen a nalamiis agingga iti temperatura ti siled babaen ti panagisprey iti danum.Kalpasan ti panangagasmi kadagiti alikamen, dagiti stainless steel weld pipes ket makasangpet kadagiti teknikal a kasapulan ti ASTM A249-04 para iti industrial welded pipe heat treatment.Naikkan kadagiti automatiko nga alikamen a mangpakan ken mangiruar, dagiti tubo a mangpakan ken mangiruar ket mangadaptar iti rotary feeding a pamay-an, a mamagbalin kadagiti tubo nga ad-adda a naurnos a napudot ken nasaysayaat ti panagaramidda;Kalpasan ti pannakaagas babaen ti pudot, saan a maporma ti tubo ken makasalbar iti proseso ti panaglinteg.
 
 

Tubo nga Mill

Agtaktakder ti Hangao kas sangalubongan a frontrunner iti panangipaay iti turnkey project, naan-anay nga automated stainless steel tube mill lines.Buyogen ti nabaknang a tawid iti nasurok a dua a dekada iti industria, ipagpannakkelmi ti komprehensibo a grupo a naipamaysa iti disenio, panagpataud, ken suporta kalpasan ti panaglako.Saklawen dagiti nasaknap nga ituktukonmi dagiti makina a tubo a na-welding babaen ti laser, dagiti makina a pagaramid iti stainless steel a napartak a mangbalbaliw iti molde, eksakto a makina a pagaramid iti tubo nga asero a di aglati, makina a pagaramid iti tubo a titanium-welded, ken ti espektro dagiti kabaruan a solusion.

Linya ti Annealing

Ti Hangao ket mangitukon pay ti nasaknap a sakop dagiti napasadaan a solusion iti tay-ak ti tube annealing, a mangibilin ti napigsa a bingay ti merkado iti nasurok a 80%.Karaman kadagiti ituktukonmi ti naraniag nga annealing machine para kadagiti gagangay nga stainless steel welded tubes, naraniag nga annealing machine para iti finish cold rolled tubes, nangisit nga annealing machine para kadagiti dadakkel ken bassit a diametro a nangisit nga asero a tubo, in-line annealing plants, off-line annealing lines, kdpy.

Maipapan iti Hangao

Manufacturer nga Espesialisado Iti High-End Welded Pipe Equipment

Ti Hangao ket maysa a 20 a tawen a high-tech ken espesial nga empresa, isu laeng ti China nga addaan iti high-end precision industrial welded pipe production line full set ti equipment manufacturing capabilities.Iti isu met laeng a tiempo, addaantayo iti R&D ken kapasidad ti panagpataud ti presision a tubo a makina a panag-welding, weld bead roller machine, naraniag nga annealing machine, off-line nga agturong nga annealing line welding tracking system, nasaririt a sistema ti panangkontrol, molde ken dadduma pay a sibubukel nga alikamen ti planta Dagiti produkto ket mailaklako agingga idiay Dubai, Russia, India, Thailand, Pakistan, Vietnam, Malaysia, Serbia, Costa Rica, South Korea, Estados Unidos, Australia ken dadduma pay a pagilian.
Kalpasan ti 20 a tawen a panagrang-ay, adu kadagiti teknolohiatayo ti mangidadaulo iti lubong ken mangidadaulo iti uso.

Ti umuna a nasaririt nga insulasion a kita ti naraniag nga alikamen ti panagannel iti lubong, ti temperatura ti seksion ti insulasion nga umiso agingga iti ±2°C, nasaysayaat a mangipanamnama iti kalidad ti panangagas iti pudot.
maipapan kadatayo
BALAY-Maipapan-iti-PIC3
maipapan kadatayo1
0 +
milion+
Nairehistro a Kapital
0 +
+
Kapadasan iti Industria
0 +
㎡+ nga
Saklawen ti Maysa a Lugar
0 +
+
Dagiti Miembro ti Kompania

Apay a Pilien Dakami

Ti Hangao ket maysa a 20years high-tech ken espesial nga empresa, isu laeng ti China nga addaan iti high-end precision industrial welded pipe production line full set ti equipment manufacturing capabilities.
Ti
  • Serbisyo ti Maymaysa a Pagsardengan

    Ti komprehensibo a maysa-a-panagsardeng a serbisiomi ken nasaknap a saklawen ti produkto, a mangsaklaw kadagiti nadumaduma a makina a mangaramid iti tubo a magun-od a magatang, ket naisangsangayan a mangiposision kadakami a mangtaming ken mangrisut iti aniaman a karit a mabalin a masabetmo iti proseso ti panagaramid iti tubo.Dayta ti kinaekspertomi iti panangipaay kadagiti naibagay a solusion para kadagiti espesipiko a kasapulam.
  • Nabileg a Teknolohia
    Ti kompaniami, a sinuportaran ti dua a dekada a pannakaipasdek, ket mangipakpakita iti nakaam-amak a teknikal a kinalaing nga addaan kadagiti naikaykaysa a kabaelan iti R&D, panagpataud, ken panaglako.Babaen ti agtultuloy a panagkumit iti panagbalbaliw, panagurnong iti teknikal nga ekspertisio, ken panagtitinnulong a panagtitinnulong, nakagun-odkami iti pannakabigbig manipud kadagiti lider ti industria a kas kada Jiuli, Dewei, ken Tsingshan.Ti nalawa nga espasio ti paktoriami ken ti komprehensibo a panagsasaruno dagiti pundasional nga alikamen ti panagproseso ket mangipaganetget ti panagkumitmi a mangipaay kadagiti top-tier a solusion ti panagpataud.
  • Perpekto a Serbisio Kalpasan ti Panaglako
    Dagiti pateg ti kompania a naisentro iti kostumer ket mangidaulo iti propesional a grupo ti panagtarimaan nga addaan iti adu a tawen a kapadasan ken maysa a grupo ti serbisio ti kostumer a kanayon nga adda iti awag, ti pannakapnekmo ti di agkupas a panagkumitmi

Ania ti baro idiay Hangao?

Ti Hangao ket maysa a 20years high-tech ken espesial nga empresa, isu laeng ti China nga addaan iti high-end precision industrial welded pipe production line full set ti equipment manufacturing capabilities.
20200924231138575860.jpg
2022-08-30 nga aldaw
Panag-analisar ti Proseso ti Produksion ken Karakteristiko ti Produkto ti Titanium Welded Pipe

Maibatay kadagiti pagkurangan dagiti titanium seamless pipe, rimmuar dagiti titanium welded pipe.Iti agdama, adda laeng sumagmamano a dadakkel a kompania ti tubo a na-welding iti titanium iti lubong.Maysa kadagiti kangrunaan a makalapped iti pannakapataud dagiti tubo a na-welding iti titanium ket ti di umdas a teknolohia ti panagpataud kadagiti titanium strips.Ngem idi agangay, gapu iti pannakapataud ken pannakapasayaat ti teknolohia a panagpataud iti tubo ti asero a titanium.makapataud met ti pagiliak kadagiti de kalidad a titanium steel strips.

Kitaen ti Ad-adu Pay
20200924223335555050.jpg
2022-08-30 nga aldaw
Ania Dagiti Bambanag a Mangapektar iti Naraniag nga Annealing Heat Treatment Dagiti Stainless Steel Welded Pipes?

Ti panggep ti on-line a naraniag a pudot a panangagas kadagiti stainless steel a na-welding a tubo: ti maysa ket tapno maikkat ti nabati a stress a napataud bayat ti nalamiis a proseso ti panagtrabaho ti panangitulid ti stainless steel strip iti sukog a tubular ken bayat ti proseso ti panag-welding;Daytoy ket napateg a proseso tapno masigurado ti panagaramid dagiti stainless steel a na-welding a tubo iti solido a solusion iti austenite ken kalpasanna napardas a lumamiis tapno malapdan ti austenite manipud iti panagtudo wenno panagbalbaliw ti paset bayat ti proseso ti panagpalamiis.

Kitaen ti Ad-adu Pay
20220830104813142412.jpg
2022-08-30 nga aldaw
Pagdumaan Ti Awan Dait a Titanium Alloy Pipes Ken Welded Titanium Alloy Pipes

Dagiti tubo ti titanio ket sapasap a nabingbingay iti dua a kita ti tubo, ditoy dagiti nagdumaan dagitoy.Dagiti nairuar a tubo ti titanio ket mairaman dagiti nalamiis a nalukneng a tubo, ...

Kitaen ti Ad-adu Pay
20230505141046452470.jpg
2023-05-05 nga aldaw
Mangnamnama a Makita Kadaka Iti maika-13 nga Indian Stainless Steel Pipe Expo 2023

Babaen ti patakaran ti pananglukat, ikeddeng ti Hangao Tech ti tumabuno iti Indian Stainless Steel Pipe Expo ti 2023. Sipapasnek a namnamaen nga agkita ken agserbi para kadakayo iti dayta a tiempo.

Kitaen ti Ad-adu Pay
20231030134128162343.jpg
2023-10-30 nga aldaw
Bentaha & Tampok ti Nasaririt a Naraniag nga Annealing Induction Heating Equipment

Gapu iti sumagmamano nga espesial a kasapulan ti proseso ti panagpataud kadagiti tubo nga asero a di aglati, kasapulan ti panangagas iti solid solution insulation (panagpapudot manipud iti normal a temperatura agingga iti ...

Kitaen ti Ad-adu Pay

No Ti Produktomi Ti Kayatmo

Pangngaasiyo ta makiumankayo ​​a dagus iti grupomi tapno sungbatandakayo iti ad-adda a propesional a solusion
WhatsApp:+86-158-1561-9854  
Tel: +86-139-2821-9289  
E-mail: sales6@hangaotech.com  
Inayon: No. 23 Kalsada ti Gaoyan, Ili ti Duyang, Yun 'kenDistrito Siudad ti Yunfu.Probinsia ti Guangdong

Dagiti Napardas a Links

Maipapan Kadakami

Login & Agparehistro

Ti Guangdong Hangao Technology Co., Ltd. ket isu laeng ti China nga addaan iti nangato a paset ti presision nga industrial a na-welding a tubo a produksion a linia naan-anay a set ti kabaelan ti panagpataud ti alikamen.
Mangibati iti Mensahe
Kontaken Kadakami
Karapatan ti Kopia © 2023 Guangdong Hangao Technology Co., Ltd. Amin a Karbengan ket Naireserba.Suporta ni leadong.com | Mapa ti site. Pagannurotan iti Kinapribado