Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ޕްރޮޑަކްޝަން މާ އެފިޝަންޓް ކޮށްލުން
ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް ތަނުން ޔުނިކް ކަސްޓަމައިޒްޑް ސޮލިއުޝަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
ބެނާ2 އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ކޯލްޑް މިލް އިންލައިން، ސްޕީޑް ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން 
މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރުން
އިތުރަށް ބަލާށެވެ
ބްރޭކްތްރޫ އިންޑަސްޓްރީގެ ހުރަސްތަކާއި ލީޑް އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޮޑު ދިގުމިނުގެ ރޮޓޭރީ ބްލެކް އެނީލިންގ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން: ¢1200*16އެމްއެމް

ހައްލުތައް

ހަންގާއޯ ތަފާތުވަނީ ޗައިނާގައި ހައި އެންޑް ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިންޑަސްޓްރިއަލް ހޮޅި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ޕްރިމިއާ ވަން ސްޓޮޕް ސާވިސް ޕްރޮވައިޑަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ޕްރެސިޝަން ވެލްޑްޑް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިންތަކާއި، ވެލްޑް ބީޑް ރޯލިންގ މެޝިންތަކާއި، އޮންލައިން އަދި އޮފްލައިން ބްރައިޓް އެނީލިންގ އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި، ވެލްޑިންގ ޓްރެކިންގ ސިސްޓަމްތަކާއި، އިންޓެލިޖެންޓް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތަކާއި، ފިނިޝް ރޯލްޑް ހޮޅި ބްރައިޓް އެނީލިންގ މެޝިންތަކާއި، ރޮޓޭރީ ބްލެކް އެނީލިންގ މެޝިންތަކާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލައިންޓޭލްގެ ތަފާތު ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އާރްއެންޑްޑީ، މެނުފެކްޗަރިންގ، ސޭލްސް، އަދި ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަމެވެ.
ހައި ސްޕީޑް ޕްރެސިޝަން ވެލްޑެޑް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން
ހަންގާއޯގެ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން ސޮލިއުޝަން ސްމާޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ލޭންޑްސްކޭޕް އާއި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގުޅިފައިވެ އެވެ.ހޮޅި ދިގުމިނުގެ ތަފާތު ޖަމާއަތެއް ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮލިއުޝަނުން ވެލްޑިންގ މެތޯޑްތަކުގެ ރޭންޖެއް ހުށަހަޅައިދީ، ޚާއްޞަ ޕްރެސިޝަން، ސްޕީޑް، ޔީލްޑް، އަދި އެފިޝަންސީ ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
 
 
އިންޑަކްޝަން ފިނިޝްޑް ޓިއުބް ބްރައިޓް އެނީލިންގ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން
ހަންގާއޯގެ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ޓިއުބް ބްރައިޓް އެނީލިންގ މެޝިންތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބި، ޗައިނާގައި %80 ގެ މާކެޓް ހިއްސާއެއް ކޮމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުން މެދުނުކެނޑި، ހައި އެންޑް ބެސްޕޯކް ސާވިސަސް، އަދި ނަމޫނާ ޕްރޮފެޝަނަލް އަފްޓާ ސޭލްސް ސަޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ވައުދުގެ ސަބަބުން ވިސްނުންތޫނު އިންޑަސްޓްރީގެ ކްލައިންޓުންގެ ޝަރަފު ލިބިފައިވެ އެވެ.
 
 
 
ރޮޓޭރީ ބްލެކް އެނީލިންގ ލައިން އެވެ
 
ރޮޓޭރީ ބްލެކް އެނީލިންގ ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ހޮޅިތައް 1050-1080 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ހޫނުކުރެއެވެ.އޭގެ ފަހުން ފެން ސްޕްރޭކޮށްގެން ކޮޓަރީގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ފިނިކުރާ ޚާއްޞަ ސާމާނެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ އިކުއިޕްމަންޓް ޓްރީޓްމަންޓަށްފަހު، ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވެލްޑްޑް ހޮޅިތަކަކީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެލްޑްޑް ހޮޅި ހީޓް ޓްރީޓްމަންޓަށް އޭއެސްޓީއެމް އޭ249-04 ގެ ފަންނީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ހޮޅިތަކެކެވެ.އޮޓޮމެޓިކް ފީޑިންގ އަދި ޑިސްޗާޖިންގ ޑިވައިސްތަކާއެކު ފީޑިންގ އަދި ޑިސްޗާޖިންގ ހޮޅިތަކުގައި ރޮޓޭރީ ފީޑިންގ މެތެޑެއް ގެންގުޅެ، ހޮޅިތައް އެއްވަރަކަށް ހޫނުވެ، ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބިގެންދެއެވެ؛ހޫނު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ހޮޅި ޑިފޯމް ނުވެ، ސީދާ ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ސަލާމަތް ވެއެވެ.
 
 

ޓިއުބް މިލް އެވެ

ޓާންކީ ޕްރޮޖެކްޓް، ފުލް އޮޓޮމެޓިކް ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ޓިއުބް މިލް ލައިންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގްލޯބަލް ފްރޮންޓްރަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަންގާއޯ ކޮޅަށް ހުރެ އެވެ.މި ސިނާއަތުގައި ދެ ދިހަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މުއްސަނދި ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަނީ ޑިޒައިން، މެނުފެކްޗަރިން، އަދި އަފްޓާ ސޭލްސް ސަޕޯޓަށް ޚާއްޞަ ފުރިހަމަ ޓީމަކާ އެކުގައެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލޭޒަރ ވެލްޑްޑް ޓިއުބް މެޝިންތަކާއި، ކުއިކް މޯލްޑް ޗޭންޖް ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އުފައްދާ މެޝިންތަކާއި، ޕްރެސިޝަން ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ޓިއުބް އުފައްދާ މެޝިންތަކާއި، ޓައިޓެނިއަމް ވެލްޑްޑް ޓިއުބް އުފައްދާ މެޝިންތަކާއި، އެންމެ ޒަމާނީ ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ސްޕެކްޓްރަމް ހިމެނެއެވެ.

އެނީލިންގ ލައިން އެވެ

އަދި ޓިއުބް އެނީލިންގގެ ދާއިރާއިން ކަސްޓަމައިޒްޑް ސޮލިއުޝަންތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ވެސް ހަންގާއޯއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމު ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވެލްޑް ކުރެވިފައިވާ ހޮޅިތަކަށް ބްރައިޓް އެނީލިންގ މެޝިން، ފިނިޝް ކޯލްޑް ރޯލްޑް ހޮޅިތަކަށް ބްރައިޓް އެނީލިންގ މެޝިން، ބޮޑެތި އަދި ކުދި ދިގުމިނުގެ ކަޅު ސްޓީލް ހޮޅިތަކަށް ކަޅު އެނީލިންގ މެޝިން، އިން-ލައިން އެނީލިންގ ޕްލާންޓް، އޮފްލައިން އެނީލިންގ ލައިން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ހަންގައޯއާ ބެހޭ ގޮތުން

ހައި އެންޑް ވެލްޑެޑް ހޮޅި އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ޚާއްޞަ އުފެއްދުންތެރިޔާ

ހަންގާއޯ އަކީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ހައިޓެކް އަދި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ ހައި އެންޑް ޕްރެސިޝަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެލްޑްޑް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން ފުލް ސެޓްގެ އިކުއިޕްމަންޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ކުންފުންޏެކެވެ.ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެސިޝަން ހޮޅި ވެލްޑިންގ މެޝިން، ވެލްޑް ބީޑް ރޯލާ މެޝިން، ބްރައިޓް އެނީލިންގ މެޝިން، އޮފްލައިން ރޮޓޭޓިންގ އެނީލިންގ ލައިން ވެލްޑިންގ ޓްރެކިންގ ސިސްޓަމް، އިންޓެލިޖެންޓް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް، މޯލްޑް އަދި އެހެނިހެން މުޅި ޕްލާންޓް އިކުއިޕްމަންޓް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަނީ ދުބާއީ، ރަޝިޔާ، އިންޑިއާ، ތައިލެންޑް، ޕާކިސްތާން، ވިއެޓްނާމް، މެލޭޝިއާ، ސާބިއާ، ކޮސްޓަރިކާ، ދެކުނު ކޮރެއާ، އެމެރިކާ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށް.
20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީއަށްފަހު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ ދުނިޔޭގައި ލީޑްކޮށް، ޓްރެންޑްގައި ލީޑް ކުރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އިންޓެލިޖެންޓް އިންސުލޭޝަން ޓައިޕް ބްރައިޓް އެނީލިންގ އިކުއިޕްމަންޓް، އިންސުލޭޝަން ސެކްޝަންގެ ފިނިހޫނުމިން ±2°C އަށް ޞައްޙަ، ހޫނު ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.
އަހަރެމެންނާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ
ހޯމް-އެބައުޓް-ޕިކް3
އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން1
0 +
މިލިއަން+
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް
0 +
+
އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
0 +
㎡+
ކަވަރ އަން އޭރިއާ
0 +
+
ކުންފުނީގެ މެމްބަރުންނެވެ

އަހަރެމެން ހޮވަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ

ހަންގާއޯ އަކީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ހައިޓެކް އަދި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ ހައި އެންޑް ޕްރެސިޝަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެލްޑްޑް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން ފުލް ސެޓްގެ އިކުއިޕްމަންޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ކުންފުންޏެކެވެ.
ގދ
  • ވަން ސްޓޮޕް ސާވިސް

    އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ އެއްތަނުން ދޭ ހިދުމަތާއި، ގަންނަން ލިބޭ އެކިއެކި ހޮޅި ހެދުމުގެ މެޝިނަރީތައް ހިމެނޭ ފުޅާ ޕްރޮޑަކްޓް ރޭންޖަކީ، ހޮޅި ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޕޮޒިޝަން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.އެއީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވަކި ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއެވެ.
  • ވަރުގަދަ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ
    އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނި، ދެ ދިހަ އަހަރު ވަންދެން އުފެދުނު އިރު، އާރްއެންޑްޑީ، މެނުފެކްޗަރިން، އަދި ސޭލްސްގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ކެޕޭސިޓީތަކާއެކު ބިރުވެރި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮވޭސްއެއް ދައްކުވައިދެއެވެ.އިނޮވޭޝަން، ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާރޓައިޒް އެކިއުމިއުލޭޝަން، އަދި ކޯލަބަރޭޓިވް ޓީމް ވޯކް އަށް މެދުނުކެނޑި ކުރާ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން، ޖިއުލީ، ޑެވޭ، އަދި ސިންގްޝާން ފަދަ ސިނާއަތުގެ ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަރަފުވެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާ ފެކްޓްރީ ޖާގައާއި، ފައުންޑޭޝަނަލް ޕްރޮސެސިންގ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ފުރިހަމަ ޖަމާއަތަކުން، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހައްލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ވަޢުދު ހާމަވެގެންދެއެވެ.
  • ޕާފެކްޓް އަފްޓާ ސޭލްސް ސާވިސް އެވެ
    ކަސްޓަމަރ ސެންޓަރޑް ކުންފުނީގެ ވެލިއުސް ލީޑް ކުރުމަކީ އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ރިޕެއާ ޓީމެއް އަދި އަބަދުވެސް ކޯލްގައި ހުންނަ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޓީމެއް، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސްނުޖެހޭ ކޮމިޓްމަންޓެވެ

ހަންގައޯގައި އާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ހަންގާއޯ އަކީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ހައިޓެކް އަދި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި، ޗައިނާގެ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏަކީ ހައި އެންޑް ޕްރެސިޝަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވެލްޑްޑް ހޮޅި ޕްރޮޑަކްޝަން ލައިން ފުލް ސެޓްގެ އިކުއިޕްމަންޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ކުންފުންޏެކެވެ.
20200924231138575860.jpg އެވެ
2022-08-30
ޓައިޓެނިއަމް ވެލްޑްޑް ހޮޅީގެ އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސްއާއި އުފެއްދުމުގެ ސިފަތައް ތަޙުލީލުކުރުން

ޓައިޓެނިއަމް ސީމްލޭސް ހޮޅިތަކުގެ އުނިކަންތަކަށް ބިނާކޮށް ޓައިޓެނިއަމް ވެލްޑްކޮށްފައިވާ ހޮޅިތައް ނުކުތެވެ.މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ޓައިޓެނިއަމް ވެލްޑް ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ހޮޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ކުންފުނިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.ޓައިޓެނިއަމް ވެލްޑް ހޮޅިތައް އުފެއްދުމަށް ހުރަސްއެޅޭ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ޓައިޓެނިއަމް ސްޓްރިޕް އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުލިބުމެވެ.އެކަމަކު ފަހުން ޓައިޓެނިއަމް ސްޓީލް ހޮޅި އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީކޮށް ރަނގަޅުވުމާ އެކު އެވެ.އަޅުގަނޑުގެ ޤައުމަށްވެސް މަތީ ފެންވަރުގެ ޓައިޓެނިއަމް ސްޓީލް ސްޓްރިޕް އުފެއްދިދާނެއެވެ.

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
20200924223335555050.jpg
2022-08-30
ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވެލްޑްޑް ހޮޅިތަކުގެ ބްރައިޓް އެނީލިންގ ހީޓް ޓްރީޓްމަންޓަށް އަސަރުކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވެލްޑް ކޮށްފައިވާ ހޮޅިތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ބްރައިޓް ހީޓް ޓްރީޓްމަންޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ: އެއް ކަމަކީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ސްޓްރިޕް ޓިއުބަލަރ ބައްޓަމަކަށް ރޯލް ކުރުމުގެ ފިނި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި އަދި ވެލްޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ބާކީ ހުންނަ ސްޓްރެސް ނައްތާލުމެވެ.އެއީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ވެލްޑް ކޮށްފައިވާ ހޮޅިތައް އޮސްޓެނައިޓަށް ސޮލިޑް ސޮލިއުޝަނަށް ޕާފޯމަންސް ކަށަވަރުކޮށް، ދެން ފިނިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި އޮސްޓެނައިޓް ޕްރެސިޕިޓޭޝަން ނުވަތަ ފޭސް ޓްރާންސްފޯމަޝަން ނުވުމަށްޓަކައި އަވަހަށް ފިނިކޮށްލުމެވެ.

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
20220830104813142412.jpg އެވެ
2022-08-30
ސީމްލޭސް ޓައިޓެނިއަމް އެލޮއި ހޮޅިތަކާއި ވެލްޑްޑް ޓައިޓެނިއަމް އެލޮއި ހޮޅިތަކުގެ ތަފާތުތައް

ޓައިޓެނިއަމް ހޮޅިތަކަކީ އާންމުކޮށް ދެ ވައްތަރެއްގެ ހޮޅިއަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ހޮޅިތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ އެ ހޮޅިތަކުގެ ތަފާތުތަކެވެ.އެކްސްޓްރޫޑް ޓައިޓެނިއަމް ހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯލްޑް ރޯލްޑް ހޮޅިތަކާއި، ...

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
20230505141046452470.jpg އެވެ
2023-05-05
ހޯޕް ޓު މީޓް ޔޫ އޮން 13 ވަނަ އިންޑިއަން ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ޕައިޕް އެކްސްޕޯ 2023

ހުޅުވުމުގެ ސިޔާސަތާއެކު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ހޮޅި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަންގާއޯ ޓެކް އިން ނިންމައި، އެވަގުތު ތިޔަބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އުންމީދު ކުރަމެވެ.

އިތުރަށް ބަލާށެވެ
20231030134128162343.jpg
2023-10-30 ގައި
އިންޓެލިޖެންޓް ބްރައިޓް އެނީލިންގ އިންޑަކްޝަން ހީޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ފައިދާތަކާއި ސިފަތައް

ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް ހޮޅި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ޚާއްޞަ ޕްރޮސެސްތަކަށް ބަލާއިރު، ސޮލިޑް ސޮލިއުޝަން އިންސުލޭޝަން ޓްރީޓްމަންޓް ބޭނުންވެއެވެ (އާންމު ފިނިހޫނުމިނުން ހޫނުކުރުން ...

އިތުރަށް ބަލާށެވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޓަކީ ތިބާ ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނަމަ

މިއަށްވުރެ ޕްރޮފެޝަނަލް ހައްލަކާއެކު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ
ވަޓްސްއެޕް:+86-158-1561-9854  
ފޯނު: +86-139-2821-9289  
އީ-މެއިލް: sales6@hangaotech.com  
އެޑް: ނަންބަރު 23 ގައޯޔަން ރޯޑް، ދުޔަންގް ޓައުން، ޔޫން 'އަންޑިސްޓްރިކްޓްޔުންފޫ ސިޓީ.ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސް އެވެ

ކުއިކް ލިންކްސް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހޭގޮތުން

ލޮގިން އެންޑް ރެޖިސްޓަރ

ގުއަންޑޮންގް ހަންގާއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑަކީ ޗައިނާގެ ހަމައެކަނި ކުންފުންޏެވެ.
މެސެޖެއް ދޫކޮށްލާށެވެ
އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން
ކޮޕީރައިޓް © 2023 ގުއަންޑޮންގ ހަންގާއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯ ލިމިޓެޑް ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.ސަޕޯޓް ކުރަނީ... ލީޑޮންގް ޑޮޓް ކޮމް އެވެ | ސައިޓްމެޕް. ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ