Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
KOREBIR GÖR. .N
Önümçiligi has netijeli ediň
Müşderilere bir bitewi özboluşly ýöriteleşdirilen çözgütler bilen üpjün ediň
banner2 KOREBIR GÖR. .N
Sowuk degirmeniň çyzgysy, tizligi sinhronlamak 
Iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryň
KOREBIR GÖR. .N
Öňe gidişlikdäki päsgelçilikler we öňdebaryjy pudagyň ösüşi Uly diametrli aýlawly gara reňkli önümçilik liniýasy: ¢ 1200 * 16mm

Çözgütler

Hangao, ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan turba enjamlary üçin Hytaýda ilkinji nokatly hyzmat üpjün ediji hökmünde tapawutlanýar.Giňişleýin portfelimizde takyk kebşirlenen turba önümçilik liniýalary, kebşirlenen monjuk togalanýan maşynlar, onlaýn we awtonom ýagtylandyryjy enjamlar, kebşirleýiş yzarlaýyş ulgamlary, akylly dolandyryş ulgamlary, togalanan turbany ýagtylandyryjy maşynlar, aýlawly gara örtük maşynlary we başgalar bar.Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin R&D, önümçilik, satuw we giňişleýin goldaw hyzmatlaryny bökdençsiz birleşdirýändigimize buýsanýarys.
Speokary tizlikli takyk kebşirlenen turba önümçilik liniýasy
Hangao-nyň poslamaýan polat turba önümçilik liniýasynyň çözgüdi, hakyky önümçilik maglumatlary ýazga almaga we çyzgylary dolandyrmaga ukyply intellektual dolandyryş ulgamlaryny görkezip, akylly senagatyň ösýän landşafty bilen üznüksiz sazlanýar.Turbanyň diametrleriniň dürli toplumyny öz içine alýan çözgüdimiz, takyklygy, tizligi, hasyllylygy we netijeliligi üpjün edip, kebşirlemegiň birnäçe usulyny hödürleýär.
 
 
 
Induksiýa gutarnykly turba açyk Annealing önümçilik liniýasy
Hangao-nyň poslamaýan polat turbasy, ýagtylandyryjy maşynlar giňden meşhurlyk gazandy we Hytaýda bazaryň 80% paýyna eýe boldy.Üznüksiz tehnologiki ösüşe, ýokary derejeli hyzmatlara we satuwdan soň göreldeli hünärmenlere ygrarlylygymyz, düşünjeli pudak müşderileriniň ykrar etmegine eýe boldy.
 
 
Aýlawly gara çyzyk
 
Aýlanmaýan gara reňkli önümçilik liniýasy poslamaýan polat turbalary 1050-1080 to çenli gyzdyrmak üçin ulanylýar.Soň bolsa, suw sepmek arkaly otag temperaturasyna sowadylan ýöriteleşdirilen enjamda ýerleşdiriň.Enjamlarymyzy bejermekden soň, poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar ASTM A249-04 senagat kebşirlenen turba ýylylygy bejermek üçin tehniki talaplara laýyk gelýär.Awtomatiki iýmitlendiriş we çykaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan iýmitlendiriji we çykaryjy turbalar aýlawly iýmitleniş usulyny ulanýarlar, turbalary has gyzdyrýar we has gowy işleýär;Heatylylyk bejergisinden soň turba deformasiýa etmeýär we göni düzetmegi tygşytlaýar.
 
 

Tube Mill

Hangao, doly awtomatlaşdyrylan poslamaýan polat turba degirmen liniýalaryny açýan taslamany amala aşyrmakda dünýäde öňdebaryjydyr.Bu pudakda ýigrimi ýyldan gowrak baý miras bilen, dizaýn, önümçilik we satuwdan soňky goldaw üçin bagyşlanan giňişleýin topar bilen öwünýäris.Giňişleýin hödürlemelerimiz lazer bilen kebşirlenen turba maşynlaryny, çalt galyndy poslamaýan polat öndürýän maşynlary, poslamaýan polatdan ýasalan turbalary öndürýän maşynlary, titanium bilen kebşirlenen turba öndürýän maşynlary we öňdebaryjy çözgütleri öz içine alýar.

Annealing Line

Şeýle hem, Hangao, turbalary arassalamak pudagynda özboluşly çözgütleriň giň toplumyny hödürleýär, bazaryň 80% -den ýokary paýyny emele getirýär.Biziň tekliplerimizde umumy poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar üçin açyk arassalaýjy maşyn, sowuk togalanan turbalary gutarmak üçin ýagtylandyryjy maşyn, uly we kiçi diametrli gara polat turbalary üçin gara örtük maşynlary, hatarlaýyn zawodlar, çyzykly birikdirme liniýalary we ş.m.

Hangao hakda

Endokary derejeli kebşirlenen turba enjamlarynda ýöriteleşen öndüriji

Hangao, 20 ýyllyk ýokary tehnologiýaly we ýöriteleşdirilen kärhana, Hytaýyň ýokary derejeli takyk senagat kebşirlenen turba önümçilik liniýasy bilen enjam öndürmek kuwwatynyň doly toplumydyr.Шул Dubaýa, Russiýa, Hindistan, Taýland, Päkistan, Wýetnam, Malaýziýa, Serbiýa, Kosta Rika, Günorta Koreýa, ABŞ, Awstraliýa we beýleki ýurtlara.
20 ýyllyk ösüşden soň, tehnologiýalarymyzyň köpüsi dünýäni öňe sürýär we tendensiýa ýolbaşçylyk edýär.

Worldwide Dünýädäki ilkinji akylly izolýasiýa görnüşi, ýagtylandyryjy enjam, izolýasiýa bölüminiň temperaturasy ± 2 to takyk, ýylylygy bejermegiň hilini has gowy kepillendirýär.
biz hakda
Öý-HAKYKAT-PIC3
biz hakda1
0 +
million +
Hasaba alnan maýa
0 +
+
Senagat tejribesi
0 +
㎡ +
Bir meýdany ýapyň
0 +
+
Kompaniýanyň agzalary

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hangao, 20 ýyllyk ýokary tehnologiýaly we ýöriteleşdirilen kärhana, Hytaýyň ýokary derejeli takyk senagat kebşirlenen turba önümçilik liniýasy bilen enjam öndürmek kuwwatynyň doly toplumydyr.
​​​​​​​​​​​​​​
  • Bir nokatly hyzmat

    Satyn almak üçin elýeterli dürli turba öndürýän enjamlary öz içine alýan giňişleýin bir nokatly hyzmatymyz we giň önümlerimiz, turba öndürmek prosesinde ýüze çykyp biljek ähli kynçylyklary çözmek we çözmek üçin bize aýratyn orun berýär.Aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk çözgütleri hödürlemekde biziň tejribämiz.
  • Güýçli tehnologiýa
    Iki onýyllygyň döredilmegi bilen goldanýan kompaniýamyz, gözleg we önümçilik, önümçilik we satuw ugurlarynda toplumlaýyn mümkinçilikleri bolan ägirt tehniki ussatlygy görkezýär.Innowasiýa, tehniki tejribe toplamak we bilelikde işlemek arkaly üznüksiz ygrarlylyk arkaly, Jiuli, Dewei we Tsingshan ýaly pudak ýolbaşçylarynyň ykrar etmegine eýe bolduk.Zawodyň giň meýdany we esasly gaýtadan işleýän enjamlar toplumy, ýokary derejeli önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmek borjumyzy görkezýär.
  • Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat
    Müşderi merkezi kompaniýa gymmatlyklary, köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmen abatlaýyş toparyna we hemişe jaň edýän müşderi hyzmat toparyna ýolbaşçylyk edýär, siziň kanagatlanmagyňyz biziň üýtgewsiz borjumyzdyr.

Hangao-da näme täzelik bar?

Hangao, 20 ýyllyk ýokary tehnologiýaly we ýöriteleşdirilen kärhana, Hytaýyň ýokary derejeli takyk senagat kebşirlenen turba önümçilik liniýasy bilen enjam öndürmek kuwwatynyň doly toplumydyr.
20200924231138575860.jpg
2022-08-30
Titan kebşirlenen turbanyň önümçilik prosesiniň we önüm aýratynlyklarynyň derňewi

Titan bökdençsiz turbalaryň kemçiliklerine esaslanyp, titanium kebşirlenen turbalar çykdy.Häzirki wagtda dünýäde uly titan kebşirlenen turba kompaniýalary bar.Titan kebşirlenen turbalaryň ösüşini çäklendirýän esasy faktorlaryň biri, titanium zolaklarynyň önümçilik tehnologiýasynyň ýeterlik däldigi.Emma soňra titan polat turba öndürmek tehnologiýasynyň ösmegi we kämilleşdirilmegi bilen.meniň ýurdum hem ýokary hilli titan polat zolaklaryny öndürip biler.

Has giňişleýin gör
20200924223335555050.jpg
2022-08-30
Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalaryň açyk ýylylyk bejergisine haýsy faktorlar täsir edýär?

Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalary onlaýn ýagtylyk bilen bejermegiň maksady: biri poslamaýan polat zolagyny turba görnüşine öwrüp, kebşirleýiş döwründe sowuk iş döwründe döreýän galyndy stresini ýok etmekdir;Austenitiň gaty erginine poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalaryň işleýşini üpjün etmek, soňra sowadyş döwründe austenitiň ýagyş ýa-da faza öwrülmeginiň öňüni almak üçin çalt sowamak.

Has giňişleýin gör
20220830104813142412.jpg
2022-08-30
Düşnüksiz titanium garyndy turbalary bilen kebşirlenen titan garyndy turbalarynyň arasyndaky tapawutlar

Titan turbalary adatça iki görnüşli turba bölünýär, ine, olaryň arasyndaky tapawutlar.Ekstrudirlenen titanium turbalaryna sowuk togalak turbalar, ...

Has giňişleýin gör
20230505 14104645247 0.jpg
2023-05-05
1323-nji hindi poslamaýan polat turba sergisinde 2023-de duşuşarys diýip umyt edýärin

Açmak syýasaty bilen, Hangao Tech 2023-nji ýyldaky Hind poslamaýan polat turba sergisine gatnaşmak kararyna gelýär. Şol döwürde siziň bilen duşuşmaga we hyzmat etmäge tüýs ýürekden umyt edýärin.

Has giňişleýin gör
20231030 13412816234 3.jpg
2023-10-30
Akylly açyk Annealing induksiýa ýyladyş enjamlarynyň artykmaçlyklary we aýratynlyklary

Poslamaýan polat turbalaryň käbir ýörite önümçilik prosesi talaplaryny göz öňünde tutup, gaty ergin izolýasiýa bejergisi talap edilýär (adaty temperaturadan gyzdyrylýar ...

Has giňişleýin gör

Önümimiz isleýän zadyňyz bolsa

Has professional çözgüt bilen jogap bermek üçin derrew toparymyz bilen habarlaşyň
WhatsApp : + 86-158-1561-9854  
Telefon: + 86-139-2821-9289  
E-poçta: sales6@hangaotech.com  
Goşmak: No. 23 Gaoýan ýoly, Duýan şäheri, ’an etrap etrapYunfu şäheri.Guangdong welaýaty

Çalt baglanyşyklar

Biz hakda

Giriş we hasaba al

“Guangdong Hangao Technology Co., Ltd.”, ýokary derejeli takyk senagat kebşirlenen turba önümçilik liniýasy bilen enjam öndürmek kuwwatynyň doly toplumy bolan Hytaýyň ýeke-täk kärhanasydyr.
Habar goýuň
Biz bilen habarlaşyň
Awtorlyk hukugy © 2023 Guangdong Hangao Technology Co., Ltd. Rightshli hukuklar goralan.Goldaw leadong.com | Sahypanyň kartasy. Gizlinlik syýasaty