Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
DABALATAA ILAALAA
Omisha Caalaatti Gahumsa Qabu Gochuu
Maamiltootaaf furmaata addaa kan haala barbaadamuun qophaa’e bakka tokkotti kennuu
banner2 DABALATAA ILAALAA
Cold mill inline, walsimsiisa saffisa 
Gahumsa hojii guddaa fooyyessuu
DABALATAA ILAALAA
Gufuulee industirii boqonnaa fi misooma industirii dursaa Sarara oomishaa rotary black annealing daayameetira guddaa: ¢1200*16mm

Furmaata

Hangao meeshaalee tuuboo industirii sibiilaa hin goggogne sadarkaa olaanaa qaban Chaayinaa keessatti tajaajila dhaabbata tokkoo kan kennu sadarkaa olaanaa ta'uun adda of ibsa.Portfoolii keenya bal’aan sarara oomishaa tuuboo sirritti waldichaa, maashiniiwwan waldichaa biid rolling, meeshaalee ifaa anniisaa toora interneetii fi sarara ala, sirna hordoffii waldichaa, sirna to’annoo sammuu qabu, maashiniiwwan tuuboo ifaa qulqulleessituu xumuraa, maashiniiwwan qilleensi gurraacha rotary, fi kkf of keessatti qabata.Fedhii maamiltoota keenyaa adda addaa guutuuf R&D, omisha, gurgurtaa, fi tajaajila deeggarsa bal’aa haala wal hin tuqneen walitti makuu keenyaan ni boonna.
Saffisa Ol’aanaa Sirrummaa Welded Pipe Sarara Omishaa Ujummoo
Furmaanni sarara oomisha ujummoo sibiilaa hin goggogne Hangao haala industirii ismaartii guddachaa jiruu wajjin haala wal hin simneen kan walsimu yoo ta’u, sirna to’annoo sammuu walitti makame kan yeroo dhugaa daataa oomishaa galmeessuu fi bulchiinsa sararaa danda’u qaba.Daayameetira tuuboo adda addaa kan hammate furmaanni keenya mala waldichaa adda addaa kan dhiyeessu yoo ta'u, sirritti, saffisa, oomisha, fi gahumsa adda ta'e mirkaneessa.
 
 
Induction Finished Tube Bright Annealing Sarara Omishaa
Maashiniiwwan Hangao's stainless steel tube bright annealing galata bal'aa argataniiru, Chaayinaa keessatti qooda gabaa %80 ajaa'ibsiisaa ajajaniiru.Guddina teeknooloojii itti fufiinsa qabu, tajaajila sadarkaa olaanaa, fi deeggarsa ogummaa gurgurtaa boodaa fakkeenyummaa qabuuf kutannoon keenya maamiltoota indaastirii hubannaa qaban irraa beekamtii argateera.
 
 
 
Sarara Annealing Gurraacha Naanna'aa
 
Sararri oomishaa rotary black annealing tuuboo sibiilaa hin goggogne gara 1050-1080 °C ho’isuuf kan gargaarudha.Itti aansuudhaan meeshaa addaa bishaan biifamuudhaan gara ho’a kutaatti qabbanaa’u keessa kaa’i.Erga meeshaalee keenya wal’aanamanii booda, tuuboonni sibiilaa hin goggogne waldichaan wal’aansa ho’aa tuuboo waldichaa industiriidhaaf ulaagaalee teeknikaa ASTM A249-04 guutu.Meeshaalee nyaataa fi gadi lakkisuu ofumaan kan hidhaman yoo ta’u, tuuboonni nyaataa fi gadi lakkisan mala nyaata naanneffamuu fudhachuun, ujummoonni walqixa akka ho’ifamanii fi raawwii fooyya’aa akka qabaatan taasisa;Erga ho’aan wal’aanamee booda ujummoon hin bocamu adeemsa qajeelchuu ni qusata.
 
 

Tube Mill

Hangao pirojektii furtuu harkaa, sarara warshaa tuubii sibiilaa hin goggogne guutummaatti ofumaan hojjetu dhiyeessuu keessatti sadarkaa addunyaatti adda duree ta'ee dhaabata.Dhaala badhaadhaa waggoota kurnan lamaa oliif indaastiricha keessatti qabannee, garee bal’aa dizaayinii, omishaa fi deeggarsa gurgurtaa boodaa irratti of kenne qabna.Dhiyeessiin keenya bal’aan maashiniiwwan tuubii laayizeriin waldichaan, maashiniiwwan omishaa sibiilaa hin goggogne saffisaan jijjiirama boca, maashiniiwwan tuubii sibiilaa hin goggogne sirritti hojjetan, maashiniiwwan omisha tuubii tiitaaniyeemiidhaan walqabsiifaman, fi ispeektarmii furmaata ammayyaa kan hammatudha.

Sarara Annealing

Hangao akkasumas furmaata bal'aa haala barbaadamuun qophaa'e damee tuubii anniisaa irratti kan dhiyeessu yoo ta'u, qooda gabaa cimaa %80 ol ajaja.Dhiyeessiin keenya maashinii ifaa qulqulleessuu kan tuuboo sibiilaa hin goggogne waldichaa waliigalaa, maashinii ifaa qulqulleessuu tuuboo qorraan marfame xumuraaf, maashinii qulqulleessuu gurraacha tuuboo sibiilaa gurraacha daayameetira guddaa fi xiqqaa, biqiltoota sarara keessaa, sarara qulqulleessuu sarara ala, fi kkf of keessatti qabata.

Waa'ee Hangao

Oomishaa Meeshaalee Ujummoo Waldichaa Sadarkaa Ol'aanaa Irratti Adda Ta'an

Hangao waggoota 20f dhaabbata teeknooloojii olaanaa fi addaa yoo ta'u, Chaayinaa qofa kan ta'e sarara oomishaa tuuboo industirii waldichaa sirrii ta'e sadarkaa olaanaa dandeettii omisha meeshaalee guutuu tuuta.Kanuma waliin, R&D fi dandeettii omishaa maashinii waldichaa tuuboo sirrii, maashinii roolaar biid waldichaa, maashinii ifaa annealing, sirna hordoffii waldichaa sarara annealing sarara ala naanneffamuu, sirna to'annoo sammuu qabu, bocaafi meeshaalee warshaa guutuu biroo qabna Omishaaleen biyya alaa ergamu gara Dubaayi, Raashiyaa, Hindii, Taayilaandi, Paakistaan, Veetnaam, Maaleeziyaa, Sarbiyaa, Koostaa Riikaa, Kooriyaa Kibbaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota birootti.
Waggoota 20f misooma booda teknooloojiiwwan keenya hedduun addunyaa dursaa fi adeemsa kana dursaa jiru.

Meeshaaleen gosa insulaashinii sammuu qaban kan jalqabaa meeshaalee ifaa qulqulleessan, ho’a kutaa insulaashinii sirrii hanga ±2°C, qulqullina wal’aansa ho’aa caalaatti wabii ta’a.
waa’ee keenya
MANAA-Waa'ee-SUURAA3
waa’ee keenyaa1
0 +
miliyoona+
Kaappitaala Galmaa'e
0 +
+
Muuxannoo Industirii
0 +
㎡+
Naannoo Tokko Uwwisi
0 +
+
Miseensoota Dhaabbataa

Maaliif Nu Filachuu

Hangao dhaabbata teeknooloojii olaanaa fi addaa waggaa 20 yoo ta'u, Chaayinaa qofa kan ta'e sarara oomishaa tuuboo industirii waldichaa sirrii ta'e sadarkaa olaanaa dandeettii omisha meeshaalee guutuu tuuta.
.
  • Tajaajila Dhaabbata Tokko

    Tajaajilli keenya bal’aa dhaabbata tokkoo fi oomisha bal’aa, maashinoota tuuboo hojjechuu adda addaa bitachuuf dhiyaatan kan hammate, adeemsa tuuboo hojjechuu keessatti qormaata isin mudachuu danda’u kamiyyuu furuuf fi furuuf haala adda ta’een nu ejjennoo qaba.Fedhii addaa keessaniif furmaata mijate dhiyeessuu irratti ogummaa keenyadha.
  • Teeknooloojii Humna Qabu
    Dhaabbanni keenya, hundeeffama waggoota kurnan lamaatiin kan deeggaramee, dandeettii teeknikaa sodaachisaa dandeettii walitti makamaa R&D, omishaa, fi gurgurtaa irratti agarsiisa.Kalaqaaf kutannoo itti fufiinsa qabu, kuufama ogummaa teeknikaa, fi hojii garee walta’iinsaatiin, hoggantoota indaastirii kanneen akka Jiuli, Dewei, fi Tsingshan irraa beekamtii arganneerra.Bakki warshaa keenyaa bal’aa fi meeshaaleen adeemsa bu’uuraa bal’aa ta’an furmaata omishaa sadarkaa olaanaa ta’e dhiyeessuuf kutannoo qabnu cimsu.
  • Tajaajila Gurgurtaa Boodaa Mudaa Hin Qabne
    Duudhaaleen dhaabbataa maamila giddu galeessa godhate garee suphaa ogeessaa muuxannoo waggoota dheeraa qabuu fi garee tajaajila maamilaa yeroo hunda waamicha irratti argamu hoogganu, itti quufinsi keessan waadaa keenya kan hin raafamnedha

Hangao keessatti maaltu haaraa jira?

Hangao dhaabbata teeknooloojii olaanaa fi addaa waggaa 20 yoo ta'u, Chaayinaa qofa kan ta'e sarara oomishaa tuuboo industirii waldichaa sirrii ta'e sadarkaa olaanaa dandeettii omisha meeshaalee guutuu tuuta.
20200924231138575860.jpg irratti kan argamu
2022-08-30 irratti
Xiinxala Adeemsa Omishaa fi Amaloota Omishaa Ujummoo Tiitaaniyeemii Welded

Hanqina tuuboo titanium seamless irratti hundaa’uun tuuboo titanium welded ta’e ba’e.Yeroo ammaa kana addunyaa irratti dhaabbileen gurguddoon tuuboo titaaniyaamii waldichaan hojjetaman muraasa qofa.Wantoota ijoo guddina tuuboo titaaniyaamii waldichaa daangessan keessaa tokko teeknooloojii oomishaa titaaniyaamii strippii gahaa ta’uu dhabuu isaati.Garuu boodarra, guddinaa fi fooyya'iinsa teeknooloojii oomisha tuuboo sibiilaa titaaniyaamii wajjin.biyyi koos sibiilota titaaniyaamii qulqullina olaanaa qaban oomishuuf ni dandeessi.

Dabalata Ilaali
20200924223335555050.jpg irratti kan argamu
2022-08-30 irratti
Wantoonni Wal’aansa Ho’aa Ifa Annealing Tuboo Sibiilaa Hin Goggogne Welded Irratti Dhiibbaa Qaban Maali?

Kaayyoon wal’aansa ho’a ifaa sarara irratti tuuboo sibiilaa hin goggogne waldichaa: tokko dhiibbaa haftee adeemsa hojii qabbanaa’aa sibiilli hin goggogne gara boca tuubootti garagalchuu fi adeemsa waldichaa keessatti uumamu dhabamsiisuudha;Raawwii tuuboo sibiilaa hin goggogne gara furmaata jabaa gara austenite tti waldichanii booda dafee qabbanaa’ee adeemsa qabbanaa’uu keessatti austenite akka hin roobne ykn jijjiirama marsaa ittisuuf adeemsa barbaachisaa dha.

Dabalata Ilaali
20220830104813142412.jpg irratti kan argamu
2022-08-30 irratti
Garaagarummaa Tuboolee Alayidii Tiitaaniyeemii Seamless Fi Tuboolee Alayidii Titaaniyaamii Welded Gidduu Jiru

Tuuboonni titaaniyaamii akka waliigalaatti gosa tuuboo lamatti qoodamu, garaagarummaan isaan gidduu jiru kunooti.Tuuboonni titaaniyaamii baafaman tuuboo qorraan marfaman, ...

Dabalata Ilaali
20230505141046452470.jpg irratti kan argamu
2023-05-05 irratti
Agarsiisa tuuboo sibiilaa hin goggogne Hindii 13ffaa 2023 Irratti Akka Wal Argnu Abdii Qabna

Imaammata baniinsaatiin, Hangao Tech agarsiisa tuuboo sibiilaa hin goggogne Hindii bara 2023 irratti hirmaachuuf murteessa.Yeroo sanatti wal arguu fi isiniif tajaajiluuf abdii guddaan qaba.

Dabalata Ilaali
20231030134128162343.jpg irratti kan argamu
2023-10-30 irratti kan argamu
Faayidaa fi Amaloota Meeshaalee Ho'isuu Induksii Ifaa Annealing Intelligent

Adeemsa addaa omishaa tuuboo sibiilaa hin goggogne tokko tokko ilaalchisee, wal’aansi insulaashinii furmaata jabaa barbaachisaadha (ho’a idilee irraa gara ...

Dabalata Ilaali

Yoo Omishni Keenya Waan Barbaaddan Ta'e

Furmaata ogummaa caaluun deebii isiniif kennuuf hatattamaan garee keenya qunnamaa
WhatsApp:+86-158-1561-9854  
Bilbila: +86-139-2821-9289  
E-mail: sales6@hangaotech.com  
Dabalaa: Lakk.23 Gaoyan Road, Magaalaa Duyang, Yun 'anDistrictYunfu City.Bulchiinsa Guangdong

Hidhamtoota Saffisaa

Waa'ee Keenya

Galmaa'aa & Galmaa'aa

Guangdong Hangao Technology Co., Ltd. Chaayinaa qofa kan sadarkaa olaanaa industirii welded ujummoo oomisha sarara guutuu tuuta dandeettii meeshaalee omishaa.
Ergaa Dhiisaa
Nu Qunnamaa
Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame © 2023 Guangdong Hangao Technology Co., Ltd. Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.Deeggarsa kan leadong.com irratti argamu | Kaartaa Saayitii. Imaammata Dhuunfaa